Jaki będzie budżet Polic w 2013 roku?

Poniżej przedstawiam jak kształtuje się projekt budżetu Gminy Police na rok 2013.

Dochody…

Pierwotny projekt budżetu na przyszły rok zakładał dochody na poziomie niemal 171 milionów złotych. Wyższe, niż w roku 2012 dochody miały być spowodowane wejściem w życie przepisów o opłacie śmieciowej oraz wprowadzeniu mechanizmów samoopodatkowania gminy. To samoopodatkowanie to taki sztuczny twór wymyslony przez ministra finansów, by gminy same sobie płaciły podatek od nieruchomości za swój majątek(w praktyce to tylko zwykły mechanizm księgowy). Ma to pokazac „prawdziwe” dochody samorządu.

…wydatki…

Pierwotny projekt zakładał, że wydatki budżetowe w 2013 roku wyniosą ponad 186 milionów złotych. W podziale na wydatki bieżące, czyli na utrzymanie gminy(oświata, opieka społeczna, transport, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami) zaplanowano kwotę 123,3 mln, wydatki majątkowe, czyli inwestycje mają pochłonąć prawie 52 miliony złotych.

…oraz deficyt

Deficyt, czyli różnica pomiędzy dochodami i wydatkami ma wynieść niemal 16 milionów złotych, z tego prawie 15 mln ma pochodzić z pożyczek, emisji obligacji i kredytów, a prawie 1 milion z nadwyżki budżetowej powstałej w roku 2012. Uruchomienie pożyczek i kredytów będzie uwarunkowane realizacją inwestycji, w tym równiez otrzymania dofinansowania z UE. W przypadku, gdy dana inwestycje otrzymuje dofinansowanie z UE, trzeba ja najpierw wykonać, a potem dopiero otrzymuje się środki unijne. Stąd potrzeba zaciągania pożyczek na realizację zadań.

„Duże” zmiany w projekcie

Jeszcze dobrze nie zapoznaliśmy się z projektem budżetu na 2013 rok, a juz pojawiły się w nim istotne zmiany. Wywołane one były dwoma wydarzeniami. Po pierwsze, zaproponowana przez ZWiK nowa taryfa stawek opłat za wodę i ścieki skutkowała co prawda niewielką obniżką cen wody ale za to podnosiła cenę ścieków. Wobec takiej sytuacji zapadła decyzja o ustanowieniu dopłat do ścieków z budżetu gminy w kwocie 1 milion złotych. Dzięki tej dopłacie podwyżka ścieków będzie mniej odczuwalna dla mieszkańców gminy. Po drugie, po wystąpieniu wiceprezesa ZCH na sesji rady miejskiej, burmistrz zaproponował obniżenie podatku od nieruchomosci dla ZCH Police o 5%. Te zmiany skutkują zmniejszeniem zarówno dochodów(do kwoty 168,2 mln) jak i wydatków(184,1 mln).

Jak się kształtują dochody Gminy Police?

W oparciu o pierwotny projekt budżetu, dochody gminy  to ponad 170 milionów złotych w tym:

dochody podatkowe – 82,6 mln(w tym podatek od nieruchomości 48,8 mln, udział gminy w podatkach państwowych – 27 mln z podatku PIT, 0,7 mln z podatki CIT),

dotacje(np z RPO i innych funduszy unijnych i krajowych oraz z budżetu państwa) na zadania własne i zlecone – 32,9 mln,

subwencje( w tym subwencja oświatowa) – 20,4 mln

dochody z majątku gminy(dzierżawy, opłaty za wiczyste użytkowanie, sprzedaż majątku gminnego) – 13 mln

pozostałe dochody(w tym opłaty ekologiczne) – 21,8 mln

Ile kosztuje utrzymanie Gminy Police?

 Wydatki bieżące, czyli koszty funkcjonowania Gminy Police w szczegółach przedstawiają się następująco:

 – transport i łączność – 8,24 mln( w tym 4,6 na komunikację miejską pomiedzy Policami i Szczecinem, 1,4 mln na Linię Samorządową, 2 mln na utrzymanie i drobne remonty dróg)

 – gospodarka mieszkaniowa – 3,8 mln(w tym dopłata do remontów budynków komunalnych – 2,6 mln, gospodarka gruntami, inwentarycacje, wyceny, opracowania geodezyjne 1,2 mln)

 – plany zagospodarowania przestrzennego – 0,3 mln

 – administracja publiczna – 16,6 mln(w tym: rada miejska – 0,5 mln, urząd gminy – 15,3 mln,  promocja gminy, składki do stowarzyszeń, których członkiem jest gmina police – 0,8 mln)

 – bezpieczeństwo i ochrona p.poż. – 1,4 mln(w tym: 0,28 mln na ochotnicze straże pozarne, 0,92 mln na straż miejską, 0,2 mln na obronę cywilną, pomoc dla policji)

 – rezerwy obligatoryjne – 0,77 mln

 – obsługa kredytów, pożyczek, papierów wartościowych(zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia w roku 2013) – 2,2 mln

 – oświata i wychowanie – 45,4 mln(w tym: na szkoły podstawowe – 21,5 mln, na przedszkola i oddziały przedszkolne – 13,2 mln,  na gimnazja – 9,3 mln,  dowożenie uczniów – 0,6 mln

 – ochorona zdrowia – 0,8 mln(w tym: przeciwdziałanie alkoholizmowi – 0,6 mln)

 odprowadzenie nadwyżki dochodów gminy z tytułu kar i opłat środowiskowych – 11,5 mln).

 – kultura – 5,4 mln(w tym: biblioteka – 1,1 mln, MOK – 4,1 mln)

 – kultura fizyczna – 4,3 mln(w tym: OSiR – 3,4 mln, dotacje dla stowarzyszeń sportowych i zakup nagród sportowych – 0,8 mln).

 – pomoc społeczna – 10,3 mln( w tym: zasiłki i pomoc w naturze oraz pomoc rodzinie – 2,46 mln, dodatki mieszkaniowe – 1,1 mln, zasilki – 1,2 mln, OPS – 2,8 mln, usługi opiekuńcze – 1,2 mln, dożywianie – 1,2 mln).

 – żłobek – 1,5 mln

 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21,2 mln(w tym: 2,8 mln – gospodarka odpadami, 1,8 mln – utrzymanie czystości letnie i zimowe, 1,7 mln – utrzymanie zieleni,  1,6 mln – oświetlenie ulic, 1,2 mln – pozostała działalnośc komunalna).

Jeszcze drobne sprostowanie. Mamy otrzymac autopoprawkę burmistrza, która zakłada zmniejszenie wydatków na stowarzyszenia sportowe o 250 tys i zmniejszenie środków na MOK o 173 tys.

 

INWESTYCJE

Na inwestycje przeznaczona jest kwota 52,1 mln złotych z tego z budżetu – 32,5 mln, ze środków pomocowych(unijnych i krajowych) – 19,6 mln.

Szczegółowy spis planowanych inwestycji: http://www.bip.police.pl/?cid=28

Należy kliknąć pkt 12 – „Projekt planu wydatków majątkowych”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.