Strategicznie, nie doraźnie! Dla Młodych i Z Młodymi

Gmina Police nie ma obecnie strategii rozwoju. Są pojedyncze opracowania ale służą one bardziej jako „podpórki” do pozyskiwania środków zewnętrznych. Opracowania zawierającego wizję-jakie mają być Police w ciągu najbliższych 5-10 lat BRAK. Dlatego jednym z pierwszych moich działań, jeśli zostanę burmistrzem, będzie rozpoczęcie procesu tworzenia strategii rozwoju Gminy Police w perspektywie 10 najbliższych lat.

Chciałbym, by ważnym elementem tej strategii była POLICKA STRATEGIA DLA MŁODYCH. Młodzież i młodzi ludzie ze swoimi aspiracjami, talentami i ideałami są bardzo ważną częścią społeczności Gminy Police.

Chciałbym, by ważnym elementem strategii rozwoju Polic była POLICKA STRATEGIA DLA MŁODYCH

Taka strategia będzie swoistą umową społeczną pomiędzy młodymi Policzanami, a ich Gminą, bo, jestem o tym w pełni przekonany, i młodzi ludzie i Gmina mają sobie wzajemnie wiele do zaoferowania. Do jej współtworzenia zaproszę Policzan w wieku od 16 do 40 lat, pracujących, uczących się, mieszkających lub po prostu korzystających z przestrzeni publicznej Gminy Police.

Chciałbym, by Police były Gminą, w której młodzi ludzie, poprzez realizację swoich marzeń, pasji i różnorodnych zawodowych aspiracji, będą realnie ją współtworzyli i rozwijali dla dobra wszystkich mieszkańców.

Do tworzenia strategii stworzę szeroki system partycypacji lokalnej oparty na przyjaznym systemie konsultacji społecznych oraz uczestnictwie w tworzeniu lokalnych reguł.

Uruchomię panel obywatelski, będę namawiał Radę Miejską do powołania Młodzieżowej Rady Gminy, zaproszę do udziału w debatach nad ważnymi sprawami Polic opierając się o zasady wzajemnego szacunku, otwartości i jawności, reprezentacji różnych grup i rozwoju kompetencji wśród młodych ludzi.

 

 

Moje opinie do Regulaminu PBO na 2023 rok

Rozpoczęły się konsultacje zasad realizacji Polickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. Od 5 do 19 września można składać swoje uwagi do zaproponowanego przez burmistrza Regulaminu PBO na 2023 r. Oczywiście skorzystałem z tej sposobności i przedłożyłem swoje uwagi.

Dotyczą one zwiększenia kwoty przeznaczonej na PBO, zmiany w harmonogramie aby wszystko wydarzyło się jeszcze w tym roku i zmiany sposobu głosowania.

Oto moje uwagi w szczegółach:

 • Burmistrz proponuje 1.000.000 zł z podziałem 800.00 zł na projekty miejskie i 200.000 zł na projekty sołeckie.

MOJA PROPOZYCJA

Proponuję zwiększyć kwotę przeznaczoną na PBO o 20%, tj. do kwoty 1.200.000 zł z podziałem 900.000 zł miasto i 300.000 zł sołectwa.

Uzasadnienie: drożyzna i wysoka inflacja powodują znaczny zrost cen materiałów budowlanych i usług. Aby zrealizować pomysły mieszkańców należy przeznaczyć na PBO większą kwotę, o którą wnioskuję.

 • Burmistrz proponuje, by zadania zrealizowane były ogólnodostępne i bezpłatne

MOJA PROPOZYCJA

Proponuję rozważyć wykreślenie zapisu o tym, że proponowane zadania muszą być bezpłatne, a zastąpić zapisem, że „powinny być bezpłatne, dopuszcza się odpłatność, z której przychody mogą być przeznaczone Tylko na pokrycie kosztów utrzymania zadania ale jedynie wtedy, gdy zadaniem zarządza Gmina Police”.

 • Burmistrz proponuje taki harmonogram poszczególnych etapów Polickiego Budżetu Obywatelskiego:

-zgłaszanie projektów – 21 listopada – 21 grudnia 2022 roku,

-weryfikacja projektów – 22 grudnia 2022 roku – 19 stycznia 2023 roku,

-ogłoszenie listy pozytywnie zweryfikowanych projektów – do 20 stycznia 2023 roku,

-głosowanie – 1 – 15 lutego 2023 roku,

-ogłoszenie listy zadań rekomendowanych do realizacji – najpóźniej do 22 lutego 2023 roku.

MOJA PROPOZYCJA

Proponuję, by procedura PBO na 2023 rok przeprowadzona była w całości w roku 2022. W związku z tym proponuję następujący harmonogram:

-zgłaszanie projektów – 1 październik do 30 październik 2022 roku,

-weryfikacja projektów – 2 listopad 2022 roku do 20 listopad 2022 roku,

-ogłoszenie listy pozytywnie zweryfikowanych projektów – do 1 grudnia 2022 roku,

-głosowanie – 2 – 16 grudnia 2022 roku,

-ogłoszenie listy zadań rekomendowanych do realizacji – najpóźniej do 20 grudnia 2022 roku.

 • Burmistrz proponuje, by każdy mieszkaniec miał możliwość dowolnego rozdzielenia 5 punktów na projekty dopuszczone do głosowania (np. 5 punktów na jedno zadanie, po 1 punkcie na 5 zadań, na jedno zadanie 2 punkty na trzy inne po 1 punkcie itd.).

MOJA PROPOZYCJA

Proponuję, by mieszkańcy biorący udział w głosowaniu mieli do dowolnego rozdysponowania 3 głosy przy zachowaniu zasady, że na jeden projekt można oddać jeden głos. UWAŻAM, ŻE TAK JEST BARDZIEJ SPRAWIEDLIWIE.

Wszelkie uwagi dotyczące VII edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego można przesyłać do 19 września br. na adres e-mail bo@police.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Batorego 3 (pok. 23).

Drzwi są otwarte, po co je wyważać?

Wiosną tego roku burmistrz Diakun ze swoim współpracownikiem Adamem Pacholikiem, prezesem Spółki Trans-Net, ogłosili, że zamierzają zawiązać spółkę(wraz z Gminą Szczecin i firmą Remondis), która będzie przetwarzała odpady zielone z Gminy Police i Miasta Szczecin, a produktem finalnym tego przetwarzania będzie kompost, który będzie sprzedawany na rynku.

Wiadomość ta była dużym zaskoczeniem dla mieszkańców. Dla mnie również. Postanowiłem przyjrzeć się z bliska tej koncepcji i przeanalizować jej wpływ na życie Policzan.

#jeslizostaneburmistrzem

Zacznę jednak od konkluzji:

Uważam, że robienie na siłę nowego podmiotu, do spółki z dwoma innymi partnerami i ponoszenie ryzyka inwestycji na poziomie 70 mln zł. nie jest konieczne. Gmina Police ma całkiem porządny zakład – ZOiSOK w Leśnie Górnym, który przy dużo mniejszych nakładach, jest w stanie zrealizować założone zadania przerobu odpadów zielonych. Można uzyskać ten sam, lub podobny efekt za nakłady rzędu 8-10 mln złotych zainwestowanych w istniejący zakład, który jest w 100% własnością Gminy Police. Przede wszystkim, należy w pierwszej kolejności wyjść na przeciw oczekiwaniom społeczności zamieszkującej Leśno Górne.

Dlatego, na dziś, tego rozwiązania nie poprę!

O co chodzi…?

Z grubsza, przedstawiona koncepcja wygląda tak:

Ma powstać spółka o nazwie Policko-Szczecińskie Centrum Biorecyklingu(PSCB) w Leśnie Górnym, której udziałowcami będą Trans-Net(Gmina Police), Zakład Unieszkodliwiania Odpadów(Gmina Miasto Szczecin) i firma Remondis(podmiot prywatny). Spółka ta przeprowadzi inwestycję o wartości około 70 mln złotych polegającą na zbudowaniu i uruchomieniu zakładu przetwarzania odpadów zielonych i bio(z obszaru Gminy Polic i Gminy Szczecin), a których produkować będzie kompost. Produkt ten skierowany zostanie do sprzedaży na rynku detalicznym. Zakład ulokowany będzie w Leśnie Górnym na terenie przylegającym do polickiego ZOiSOK.

Czy nam to potrzebne?

Wydaje się, że tak.

Według przedstawiających tę koncepcję prezesa Trans-Netu i burmistrza Polic, powołanie PSCB przyniesie następujące korzyści:

 • Gmina Police uzyska preferencyjną cenę za oddawanie odpadów komunalnych do szczecińskiej spalarni (której operatorem jest szczeciński ZUO) za to, że rozwiąże problem szczecińskich odpadów zielonych
 • powstanie nowy zakład pracy, który będzie przetwarzał odpady zielone z Polic i szczecina (40 tys. ton rocznie), dzięki czemu uda się osiągnąć nałożone przepisami obowiązkowe limity recyklingu odpadów, a przez to uniknąć płacenia wysokich kar przez gminy

Czy koncepcja budzi wątpliwości?

Oj tak, ogromne i bardzo liczne:

 • przede wszystkim budzi zdecydowany sprzeciw mieszkańców Leśna Górnego, którzy nie chcą lokowania w ich sąsiedztwie kolejnych zakładów przetwarzających odpady
 • nie znamy planów odnośnie struktury właścicielskiej tej nowej spółki, czy udziały rozłożą się po równo pomiędzy trzech udziałowców, czy jakoś inaczej(moim zdaniem Remondis będzie chciał mieć pakiet większościowy)
 • nie znamy źródeł finansowania tego projektu, poza mglistymi zapowiedziami dotacji z NFOŚ, wiemy tylko, że Gmina Police wniesie aportem działkę, na której ma powstać PSCB
 • nie jestem pewien, czy właściwe jest nadawanie firmie Trans-Net wiodącej roli w gospodarowaniu odpadami w Gminie Police – w końcu jest to przede wszystkim firma transportowa, włączenie jej w projekt z udziałem potężnego prywatnego podmiotu zajmującego się śmieciami stanowi, moim zdaniem, pewne ryzyko
 • moim zdaniem istnieje ogromne ryzyko, że w efekcie utworzenia PSCB, rola naszego gminnego ZOiSOK(100% kontroli Gminy!) zostanie zredukowana do minimum. I tak zakład, który pilnuje właściwego gospodarowania odpadami, który przez lata był chlubą i dumą Gminy Police, może zostać zmarginalizowany, a ostatecznie nawet zlikwidowany.
 • czy istnieje zagrożenie, stanowiska w przyszłej PSCB – rada nadzorca, stanowiska w zarządzie i dyrektorskie, mogą powodować że centrum decyzyjne odnośnie zagospodarowania odpadów z Gminy Police przeniesie się z magistratu w inne miejsce a Police utracą kontrolę nad tą sferą? – moim zdaniem jest to prawdopodobne

Czy można to zrobić inaczej?

Myślę, że można. Z moich analiz wynika, że w ZOiSOK drzemie ogromny potencjał i nasz zakład może z powodzeniem zrealizować zadania przerobu odpadów zielonych. Zatem może być wypełniony warunek przyjęcia odpadów zielonych ze Szczecina, w zamian za preferencje cenowe w szczecińskiej spalarni dla śmieci z Polic.

ZOiSOK ma potencjał, ma wiedzę, ma tereny, ma infrastrukturę i maszyny. I jest w 100% kontrolowany przez Gminę Police. Tu należy szukać szans, nie trzeba wyważać drzwi, skoro są otwarte!

Nie poprę powstania PSCB w Policach. Na dziś, mimo kilku spotkań i konsultacji, argumenty burmistrza mnie nie przekonują.

 

 

„Jak zostaniesz burmistrzem, będziesz to wszystko ogarniał?” – kontakt z mieszkańcami

Kilka dni temu pisałem o wadliwie działającej pompce do rowerów na stacji obsługi rowerów przy Kuźnickiej. Temat oczywiście zgłosiłem do gminy.
W jednym z komentarzy słusznie zadano pytanie:
„Jak zostaniesz burmistrzem, będziesz to wszystko ogarniał?”
Odpowiedziałem, że oczywiście sam nie dam rady ale mam pomysły co zrobić, by szybciej ogarniać takie drobniejsze ale ważne sprawy:
👉Po pierwsze – jeśli zostanę burmistrzem Polic wprowadzę w urzędzie „dzień w terenie” – poproszę urzędników by przeszli, przejechali (najlepiej na 🚴‍♂️) tereny, za które odpowiadają i sprawdzali ich stan
👉Po drugie – jeśli zostanę burmistrzem Polic, możliwie najmocniej wypromuję te narzędzia, które są u nas dostępne już od lat, a mało kto o nich wie, np. system(którego powstanie nota bene sam zainicjowałem) Zgłoś usterkę
👉Po trzecie – jeśli zostanę burmistrzem Polic założę publiczną grupę na FB, na której każdy będzie mógł przesłać swoją opinię, informację albo wniosek
Wszystko po to, by szybciej i sprawniej reagować na awarie, usterki, dewastacje albo inne sprawy, które dla Policzan są ważne

Jan Matura – wspomnienie

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Jana Matury. Poprzez pamięć o ludziach, którzy odeszli, stają się oni nieśmiertelni, zatem dwa słowa o tym, co sprawi, że Janek na zawsze pozostanie w mojej pamięci.

Znaliśmy się dobrze ponad 20 lat, nie była to znajomość zażyła ale pełna szacunku i sympatii. Bliżej, nasze drogi skrzyżowały się w trzech chwilach. 

W styczniu 2018 roku Janek zgrabnie poprowadził licytację podczas finału WOŚP, gdzie w ofercie byłem ja sam.

 

W listopadzie 2018 roku spotkanie z Janem Maturą i Sławkiem Tomankiem wczesnym rankiem w MOK, było tak naprawdę moją pierwszą oficjalną czynnością po tym, jak wybrano mnie Przewodniczącym Rady Miejskiej – przygotowywaliśmy wtedy kapsułę czasu, która została umieszczona w kościele w Jasienicy.

Poprosiłem też Pana Jana o pomoc, przy projekcie  związanym z trzydziestoleciem pierwszych wyborów do Rady Miejskiej w Policach. Janek przygotował wtedy wspaniałą grafikę, która miała być głównym motywem tego projektu. Ostatecznie, nie został on zrealizowany z powodu pandemii i lockdownu. Ale grafika została i pewnie jeszcze doczeka swojego momentu, bo jest znakomita i pełna symboliki, nawiązującej do całej historii Polic.

Te trzy, bliższe spotkania, na zawsze zostaną w mojej pamięci, pamięci o świetnym, pełnym pasji i mnóstwa talentów Człowieku.

Rada Miejska jako „Klepalnia”?

Zaskoczyła mnie informacja, że 4 sierpnia odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Policach, zwołana na wniosek burmistrza. Zaskoczyła, bo harmonogram rocznych posiedzeń Rady przewiduje przerwę w okresie wakacyjnym i najbliższa sesja powinna się odbyć dopiero 30 sierpnia.

Zaskoczyła również dlatego, że akurat rozpoczynam urlop i w dniu sesji nadzwyczajnej będę z dziećmi na wyjeździe. Ale najbardziej zaskoczyła tym, co burmistrz pod obrady wnosi, a wnosi sprawy bardzo ważne. 

Oczywiście korona mi z głowy nie spadnie aby wziąć udział w tej sesji, bo od tego są radni. Ale! Absolutnie nie podoba mi się to, że burmistrz w środku sezonu urlopowego wrzuca Radzie Miejskiej tak ważne tematy do rozstrzygnięcia! I zostawia dosłownie trzy dni na ich analizę.

Na sesję przedstawiono trzy projekty uchwał.

 1. Pierwszy dosyć prosty, dotyczy poprawienia drobnych uwag wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w uchwale podjętej w czerwcu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.
 2. Drugi jest już nieco poważniejszy, dotyczy wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zmian w sieci obszarów Natura2000 na obszarze Ujścia Odry i Zalewu Szczecińskiego (w tym obszaru Gminy Police). Temat jest mi znany, bo proponowane(autorstwa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  zmiany otrzymaliśmy w połowie lipca, zdążyłem już się z tym zapoznać i wyrobić sobie zdanie w tej sprawie. Tu zagłosuję za ODRZUCENIEM proponowanych zmian, bo stoją one w kolizji z planami Naszej Gminy. 
 3. Trzeci projekt budzi jednak moje spore wątpliwości. Projekt uchwały dotyczy ODMOWY ustalenia lokalizacji budynku mieszkalnego w Policach na ul. Starzyńskiego. Do projektu, na szczęście, dołączono bardzo obszerne uzasadnienie. Droga sprawy jest bardzo zawiła, a decyzja ma rozstrzygnąć o powstaniu lub nie kolejnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, co jest niezwykle istotne dla naszych mieszkańców. Burmistrz i jego Urzędnicy, fachowcy w tej dziedzinie, proponują by dać NEGAT. Radni, którzy nie są fachowcami ale mają dbać o to, by mieszkańcom było lepiej, mają to „przyklepać”.

Co jeszcze dziwniejsze, w uzasadnieniu mamy informację, że „w dniu 28 lipca 2022 roku wysłano do wnioskodawcy pismo dotyczące przesunięcia terminu podjęcia uchwały o 30 dni” Zatem można chyba założyć, że temat może być rozstrzygnięty na sesji 30 sierpnia, co da radnym czas na dokładne i  dogłębne przeanalizowanie sprawy. 

Mimo to „każe” nam się decydować teraz, na chybcika. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że to „wrzutka” burmistrza z założeniem, że radni w „trybie urlopowym” PRZYKLEPIĄ CO TRZEBA gładko i szybko. Co czyni z Rady Miejskiej „Klepalnię”, a nie organ samorządu działający w interesie mieszkańców.

Załączam ostatnią stronę uzasadnienia, gdzie zawarto podsumowanie wszystkich argumentów:

 

 

Problemy mieszkaniowe w Policach można rozwiązać

Jednym z najistotniejszych problemów trapiących Nasze Police jest niedobór mieszkań. Jak podaje Raport o Stanie Gminy Police na koniec 2021 roku na przydzielenie mieszkania komunalnego oczekiwało 257 wnioskodawców. Jest w Polsce wiele pomysłów, które pomagają gminom w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych. Trzeba je tylko rozpoznać i zacząć z nich korzystać

W ostatnich dniach czerwca w Katowicach odbyła się wielka międzynarodowa impreza 11. World Urban Forum (WUF11) organizowana przez jedną z agend ONZ. Wśród dziesiątek warsztatów, paneli, dyskusji zaprezentowano dziesiątki sprawdzonych rozwiązań, które są już w Polsce dostępne i realizowane, a które można śmiało zaszczepiać na nasz policki grunt.

1. Jedną z ciekawszych prezentacji, była zorganizowana przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów dyskusja o Nowoczesnym Budownictwie Modułowym, które zdobywa coraz większą popularność w świecie, głównie za sprawą niższych, niż w standardowym budownictwie, kosztów oraz szybszego czasu realizacji. W ramach modułowego budownictwa powstają osiedla mieszkaniowe, szkoły, szpitale.

Dyskusja pokazała, że mamy w Polsce energooszczędne technologie, partnerów biznesowych, brakuje jedynie dobrych modeli finansowania i upowszechnienia wiedzy w samorządach.

OSIEDLE MIESZKANIOWE: Powierzchnia użytkowa mieszkań: 8 142 m2, Liczba budynków: 4, Liczba mieszkań: 199, Liczba modułów: 203

2. I tu pojawiła się szansa i częściowa odpowiedź na powyższą wątpliwość. W trakcie Forum zaprezentowana została Krajowa Polityka Miejska 2030. Całkiem nieźle skonstruowana strategia dla miast i miasteczek, zakładająca tworzenie nowych i ułatwiająca dostęp do już istniejących instrumentów finansowania budownictwa mieszkaniowego. I tu znów ważna staje się kwestia upowszechnienia wiedzy w samorządach o założeniach tej strategii.

3. Warto też przyjrzeć się projektom już realizowanym w wielu miastach, jak chociażby Bytomski Model Dostępnego Mieszkalnictwa. Sprawdzone sposoby rozwiązywania problemu pustostanów i mieszkań do remontu są realizowane w Polsce, wystarczy je analizować i wdrażać podobne pomysły na swoim podwórku.

Co z tego wynika dla Polic?

Po pierwsze trzeba czerpać wiedzę. Trzeba podglądać rozwiązania w innych gminach, trzeba analizować strategie, trzeba wysyłać swoich przedstawicieli na takie konferencje jak WUF11. Trzeba też ukierunkować działanie urzędników gminnych, może nawet powołać kogoś specjalnie do takich zadań, aby szukali, analizowali i składali propozycje rozwiązań na lokalnym rynku.

Są pomysły, są programy, są instrumenty wsparcia finansowego – trzeba tylko po nie sięgać.