Zmarł prof. Michał Kulesza

Właśnie usłyszałem bardzo przykrą dla mnie wiadomość. W wieku 65 lat zmarł profesor Michał Kulesza, twórca administracyjnej reformy Polski.

Profesor Kulesza współtworzył dzisiejszy kształt polskich gmin, powiatów i województw wdrażając administracyjne reformy z 1990 i 1998 roku. Był, obok profesorów Regulskiego i Stępnia,  jednym z najważniejszych autorytetów w dziedzinie samorządu terytorialnego. Współtworzył wiele instytucji działających dla rozwoju samorządów, był redaktorem naczelnym gazet „Wspólnota” i „Samorząd Terytorialny”, współzakładał Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Był dla mnie ogromnym źródłem wiedzy o samorządzie, ekspertem, znawcą, autorytetem i mentorem, korzystałem z  jego opinii podczas pisania pracy magisterskiej. Urodzilismy się tego samego dnia, choć profesor, rzecz jasna, dużo wcześniej niż ja. Jego odejście to wielka strata.

… i jeszcze mała ciekawostka budżetowa

Wykonanie budżetu Gminy Police – INWESTYCJE

 

rok

Miasto Police

Obszary poza miastem Police

RAZEM

2003 *

7363200

10990518

18353718

2004

9330093

31451100

40781193

2005

11219213

11868491

23087704

2006

21405244

32686348

54091592

2007

8196814

8650355

16847169

2008

18710181

11543443

30253624

2009

19892146

1610731

21502877

2010

18434989

5027391

23462380

2011

12098539

10892584

22991123

2012 **

30444215

23014721

53458936

2013***

30079868

19894292

49974160

razem:

187174502

167629974

354804476

%

52,75

47,25

100

* – według sprawozdań z wykonania budżetu

 

** – według uchwały budżetowej na rok 2012

 

*** – według projektu budżetu na rok 2013

 

 

 

Miasto Police

Gmina Police

 

ludność

33330

8449

 

 

79,78%

20,22%

 

 

 

 

Jaki będzie budżet Polic w 2013 roku?

Poniżej przedstawiam jak kształtuje się projekt budżetu Gminy Police na rok 2013.

Dochody…

Pierwotny projekt budżetu na przyszły rok zakładał dochody na poziomie niemal 171 milionów złotych. Wyższe, niż w roku 2012 dochody miały być spowodowane wejściem w życie przepisów o opłacie śmieciowej oraz wprowadzeniu mechanizmów samoopodatkowania gminy. To samoopodatkowanie to taki sztuczny twór wymyslony przez ministra finansów, by gminy same sobie płaciły podatek od nieruchomości za swój majątek(w praktyce to tylko zwykły mechanizm księgowy). Ma to pokazac „prawdziwe” dochody samorządu.

…wydatki…

Pierwotny projekt zakładał, że wydatki budżetowe w 2013 roku wyniosą ponad 186 milionów złotych. W podziale na wydatki bieżące, czyli na utrzymanie gminy(oświata, opieka społeczna, transport, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami) zaplanowano kwotę 123,3 mln, wydatki majątkowe, czyli inwestycje mają pochłonąć prawie 52 miliony złotych.

…oraz deficyt

Deficyt, czyli różnica pomiędzy dochodami i wydatkami ma wynieść niemal 16 milionów złotych, z tego prawie 15 mln ma pochodzić z pożyczek, emisji obligacji i kredytów, a prawie 1 milion z nadwyżki budżetowej powstałej w roku 2012. Uruchomienie pożyczek i kredytów będzie uwarunkowane realizacją inwestycji, w tym równiez otrzymania dofinansowania z UE. W przypadku, gdy dana inwestycje otrzymuje dofinansowanie z UE, trzeba ja najpierw wykonać, a potem dopiero otrzymuje się środki unijne. Stąd potrzeba zaciągania pożyczek na realizację zadań.

„Duże” zmiany w projekcie

Jeszcze dobrze nie zapoznaliśmy się z projektem budżetu na 2013 rok, a juz pojawiły się w nim istotne zmiany. Wywołane one były dwoma wydarzeniami. Po pierwsze, zaproponowana przez ZWiK nowa taryfa stawek opłat za wodę i ścieki skutkowała co prawda niewielką obniżką cen wody ale za to podnosiła cenę ścieków. Wobec takiej sytuacji zapadła decyzja o ustanowieniu dopłat do ścieków z budżetu gminy w kwocie 1 milion złotych. Dzięki tej dopłacie podwyżka ścieków będzie mniej odczuwalna dla mieszkańców gminy. Po drugie, po wystąpieniu wiceprezesa ZCH na sesji rady miejskiej, burmistrz zaproponował obniżenie podatku od nieruchomosci dla ZCH Police o 5%. Te zmiany skutkują zmniejszeniem zarówno dochodów(do kwoty 168,2 mln) jak i wydatków(184,1 mln).

Jak się kształtują dochody Gminy Police?

W oparciu o pierwotny projekt budżetu, dochody gminy  to ponad 170 milionów złotych w tym:

dochody podatkowe – 82,6 mln(w tym podatek od nieruchomości 48,8 mln, udział gminy w podatkach państwowych – 27 mln z podatku PIT, 0,7 mln z podatki CIT),

dotacje(np z RPO i innych funduszy unijnych i krajowych oraz z budżetu państwa) na zadania własne i zlecone – 32,9 mln,

subwencje( w tym subwencja oświatowa) – 20,4 mln

dochody z majątku gminy(dzierżawy, opłaty za wiczyste użytkowanie, sprzedaż majątku gminnego) – 13 mln

pozostałe dochody(w tym opłaty ekologiczne) – 21,8 mln

Ile kosztuje utrzymanie Gminy Police?

 Wydatki bieżące, czyli koszty funkcjonowania Gminy Police w szczegółach przedstawiają się następująco:

 – transport i łączność – 8,24 mln( w tym 4,6 na komunikację miejską pomiedzy Policami i Szczecinem, 1,4 mln na Linię Samorządową, 2 mln na utrzymanie i drobne remonty dróg)

 – gospodarka mieszkaniowa – 3,8 mln(w tym dopłata do remontów budynków komunalnych – 2,6 mln, gospodarka gruntami, inwentarycacje, wyceny, opracowania geodezyjne 1,2 mln)

 – plany zagospodarowania przestrzennego – 0,3 mln

 – administracja publiczna – 16,6 mln(w tym: rada miejska – 0,5 mln, urząd gminy – 15,3 mln,  promocja gminy, składki do stowarzyszeń, których członkiem jest gmina police – 0,8 mln)

 – bezpieczeństwo i ochrona p.poż. – 1,4 mln(w tym: 0,28 mln na ochotnicze straże pozarne, 0,92 mln na straż miejską, 0,2 mln na obronę cywilną, pomoc dla policji)

 – rezerwy obligatoryjne – 0,77 mln

 – obsługa kredytów, pożyczek, papierów wartościowych(zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia w roku 2013) – 2,2 mln

 – oświata i wychowanie – 45,4 mln(w tym: na szkoły podstawowe – 21,5 mln, na przedszkola i oddziały przedszkolne – 13,2 mln,  na gimnazja – 9,3 mln,  dowożenie uczniów – 0,6 mln

 – ochorona zdrowia – 0,8 mln(w tym: przeciwdziałanie alkoholizmowi – 0,6 mln)

 odprowadzenie nadwyżki dochodów gminy z tytułu kar i opłat środowiskowych – 11,5 mln).

 – kultura – 5,4 mln(w tym: biblioteka – 1,1 mln, MOK – 4,1 mln)

 – kultura fizyczna – 4,3 mln(w tym: OSiR – 3,4 mln, dotacje dla stowarzyszeń sportowych i zakup nagród sportowych – 0,8 mln).

 – pomoc społeczna – 10,3 mln( w tym: zasiłki i pomoc w naturze oraz pomoc rodzinie – 2,46 mln, dodatki mieszkaniowe – 1,1 mln, zasilki – 1,2 mln, OPS – 2,8 mln, usługi opiekuńcze – 1,2 mln, dożywianie – 1,2 mln).

 – żłobek – 1,5 mln

 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21,2 mln(w tym: 2,8 mln – gospodarka odpadami, 1,8 mln – utrzymanie czystości letnie i zimowe, 1,7 mln – utrzymanie zieleni,  1,6 mln – oświetlenie ulic, 1,2 mln – pozostała działalnośc komunalna).

Jeszcze drobne sprostowanie. Mamy otrzymac autopoprawkę burmistrza, która zakłada zmniejszenie wydatków na stowarzyszenia sportowe o 250 tys i zmniejszenie środków na MOK o 173 tys.

 

INWESTYCJE

Na inwestycje przeznaczona jest kwota 52,1 mln złotych z tego z budżetu – 32,5 mln, ze środków pomocowych(unijnych i krajowych) – 19,6 mln.

Szczegółowy spis planowanych inwestycji: http://www.bip.police.pl/?cid=28

Należy kliknąć pkt 12 – „Projekt planu wydatków majątkowych”

„Partnerstwo na naszych warunkach” czyli Zarząd ZCH Police na sesji Rady Miejskiej

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej gościliśmy wiceprezesa Zakladów Chemicznych Police Pana Wojciecha Narucia. Pan Naruć przyjechał w zastępstwie Pana prezesa Jałosińskiego, który ze względu na „pilne obowiązki” nie mógł być obecny na sesji.

Kondycja ZCH

W pierwszej części wystąpienia Pan wiceprezes poinformował radę o aktualnej sytuacji ekonomicznej ZCH. Wynik finansowy jest niezwykle optymistyczny, fabryka jest w bardzo dobrej kondycji finasowej i jest niekwestionowanym liderem w Grupie Azoty. Po rekordowo dobrym roku 2011, obecny rok to kontynuacja sukcesu ekonomicznego i zysk netto po 9 miesiącach roku na poziomie ponad 100 milionów złotych oraz przychody przekraczające 1 miliard dolarów. Usłyszeliśmy, że działania restrukturyzacyjne zostały zakończone w 2011 roku, a obecne sukcesy, to efekt dobrej koniunktury w branży chemicznej oraz efekty restrukturyzacji. Pan wiceprezes przestrzegł jednak, że nadchodzący rok przynosi prognozę zwolnienia tempa rozwoju i widmo recesji, jednak ZCH są przygotowane na ten „gorszy” okres i powinny sobie dać radę.

Warunek partnerstwa #1

W kolejnej odsłonie swojego wystąpienia Pan Naruć przekazał przesłanie od prezesa Jałosińskiego. Z grubsza polegalo ono na skrytykowaniu decyzji Gminy Police o podwyżce podatku od nieruchomości dla ZCH Police. Zarzucono Policom, że decyzja o tych podatkach podjęta była bez konsultacji z zarządem ZCH i została ona przez zarząd przyjęta z zaskoczeniem. Zasugerowano jednocześnie, że warto przemyśleć jeszcze raz tę decyzję i obniżyć podatki, w przeciwnym razie może nastąpić podwyżka ceny odbioru gminnych ścieków w zakładowej oczyszczalni, a to przecież dotknie wszystkich mieszkańców. Dla wyjaśnienia, na wniosek burmistrza w październiku rada miejska podjęła decyzję o ustaleniu stawek podatku od nieruchomosci na poziomie stawek maksymalnych, co miało przynieść dodatkowo około 3 milionów dochodów do budżetu gminy, z którego przewiduje się w roku 2013 remont wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w kwocie około 9 milionów złotych, zaś w roku 2012 wyremontowała spory kawałek ulicy Kuźnickiej za prawie 800 tys złotych.

Warunek partnerstwa #2

W swoim wystąpieniu Pan wiceprezes Naruć wspomniał, że restrukturyzacja ZCH zakończyła się z ostatnim dniem roku 2011. Obecnie prowadzone są jedynie działania optymalizacji kosztów. Jednym z takich działań jest zmiana kwalifikacji gruntów należących do ZCH z budowlanych na rolne. Innym,  wyburzanie budowli. Z grubsza polega to na tym, ze grunty budowlane, przemysłowe, których ZCH nie wykorzystuje, zamienia na grunty rolne i w ten sposób płaci zamiast podatku od nieruchomosci, podatek rolny. W przypadku budowli, które nie są wykorzystywane, dokonuje sie ich rozbiórki i teren przekwalifikowuje na rolny unikając w ten sposob płacenia podatku od budowli. Według nieoficjalnych danych w efekcie tych przekwalifikowań gruntów przeprowadzonych w roku 2012, fabryka zaoszczędzi ponad 1 milion złotych na podatkach. Ta swoista optymalizacja kosztów, z punktu widzenia biznesowego jest działaniem słusznym. Jednak dziwnym trafem, ZCH nie poinformowały, ani nie konsultowały z burmistrzem tych działań, działań o tyle istotnych, że pomniejszających wpływy do budżetu gminy o spora kwotę pieniędzy. W tym przypadku, może się wydawać, że w opinii zarządu ZCH partnerstwo „nie było konieczne”.

Warunek partnerstwa #3 – przeprawa promowa

Na pytanie radnych o przyszłość przeprawy promowej Police-Święta, Pan Naruć poinformował, że odbyły się spotkania w gronie ZCH Police, Marszałek Województwa, Wojewoda Zachodniopomorski, przedstawiciele Urzędu Morskiego i GDDKiA w sprawie przeprawy przez Odrę Police-Święta. W tym gronie ustalono, że przeprawa przeprowadzona będzie za pomocą promów, a nabrzeża przeprawy znajdować się będą przy porcie morskim w Policach i po drugiej stronie Odry. Drogi dojazdowe po stronie Polic będą prawdopodobnie prowadzić przez centrum Polic(choć nie wiadomo do końca, bo są cztery koncepcje dojazdu do przeprawy promowej). Pan Naruć poinformował również, że pod koniec listopada gotowa bedzie ostateczna koncepcja, a na początku 2013 roku zlecone zostanie wykonanie studium wykonalności tej inwestycji. Przypomnieć należy, że Gmina Police wraz ze Szczecinem, Goleniowem, Powiatem Polickim i własnie Marszałkiem zawiązały porozumienie i zleciły wykonanie studium wykonalności zachodniego obejścia drogowego Szczecina kończącego sie przeprawą przez Odrę w Policach(most lub tunel), które kosztowało prawie 5 milionów złotych, a Police wydały na to 500 tys. złotych. Jednak Marszałek zaczął się niedawno z tego wycofywać. Dlaczego? Bo w Świnoujściu będzie budowany tunel, a po jego wykonaniu zostaną promy z przeprawy Karsiborskiej. I nagle wymyślono, że te promy(nie pierwszej młodości) mogą trafić do Polic. Szkoda tylko, że tak szczegółowe ustalenia zapadły bez obecności Polic, zlecono koncepcję i studium wykonalności bez konsultowania tego z Policami, nie wspominając już o tych wydanych pieniądzach(500 tys. złotych), które po prostu zostały zmarnowane. To kolejny dowód partnerskiego podejścia…

„My jesteśmy biznesmenami…”

Tak się wyraził Pan wiceprezes Naruć podczs dzisiejszego spotkania i chwała mu za to. Dobrze jest, że po wielu latach dziwnych decyzji, stery w ZCH wreszcie objęli biznesmeni, a nie „polityczni prezesi”. Dobrze też, że biznesowe myślenie obecnego zarządu ZCH przekłada się na świetne wyniki firmy. Mam nadzieję, że przyniesie to korzyści firmie, jej pracownikom, regionowi.

Pamiętać jednak trzeba, że samorządowcy biznesmenami nie są! i być nie mogą i podchodzą do wielu spraw zupełnie inaczej niż szefowie ZCH. Gmina nie jest przedsięwzięciem biznesowym, nie działa dla zysku tylko dla zaspokajania potrzeb mieszkańców. Podnoszenie podatków nie jest przejawem „dojenia” fabryki, tylko próbą pozyskiwania środków na budowę dróg, wiaduktów, pensje dla nauczycieli, utrzymanie przedszkoli itd.

Dowodem na „NIE BIZNESOWE” podejście są działania gminy wobec ZCH w 2009 roku. Gdy fabryka stojąc na skraju bankructwa zwróciła się do Burmistrza o pomoc, ten bez zwłoki prolongował terminy podatkowe mimo, że kasa gminna była pusta. Rada Miejska „stawała na głowie” śląc apele i odezwy do decydentów w Warszawie błagając o ratowanie fabryki. Cel był wspólny – ratowanie fabryki, jej pracowników, gminy, a w tym okresie biedy partnerstwo autentyczne i pożyteczne.

„Bądźmy prawdziwymi partnerami!”

Na dzisiejszej sesji Burmistrz Diakun zadeklarował, że pozytywnie odpowie na sugestie zarządu ZCH i wystąpi do rady miejskiej z wnioskiem o obniżenie „spornych” podatków o 5%. Zadeklarował to nie ze strachu, czy pod naporem ZCH ale dla ratowania partnerskich relacji z Zakładami. Zrobił to pomimo ciężkiej sytuacji budżetu, pomimo decyzji o dopłatach z budżetu do cen wody i ścieków aby mieszkańcy nie mieli zbyt wysokich podwyżek. Chciałbym, aby zarząd ZCH potraktował ten gest jako wyciągniętą do porozumienia dłoń, a nie uznał tego jako swoje kolejne zwycięstwo nad gminą. Głeboko wierzę i liczę na to, że obie strony będą potrafiły zrozumieć czym jest partnerstwo i jak ono winno wyglądać. Że gminna polityka podatkowa, będzie dostosowana do możliwości i potencjału największego podatnika w Policach, a optymalizacja kosztów nie będzie sie odbywała kosztem Polic, że tak ważkie przedsięwzięcia jak przeprawa promowa będą realizowane wspólnie i dla wspólnego interesu, a nie gdzieś w zaciszu gabinetów, dla korzyści marszałka, Świnoujścia i innych.

W przeddzień Świąt i Nowego Roku życzę tego wszystkiego Zarządowi Zakładów Chemicznych, władzom Polic, a przede wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

Zastrzegam, że tekst  jest prywatną oceną dzisiejszego wystąpienia przedstawiciela ZCH i zawiera TYLKO i WYŁĄCZNIE moje osobiste opinie, przemyślenia i emocje.

Rekordowy wrzesień

Moja strona internetowa działa od lutego 2012 roku.
W tym czasie zamieściłem na niej kilkadziesiat informacji, pomysłów, komunikatów dotyczacych głównie mojej działalności radnego gminnego.
Z przyjemnością informuję, iż od 5 lutego, kiedy zaczęły się naliczac statystyki, moją stronę odwiedzano ponad 2700 razy, w tym zanotowałem ponad 1700 odwiedzin tzw „unikatowych gości”.
Dziękuję za te odwiedziny i zapraszam częściej.

Zdecydowałem się na ten wpis po „rekordowym” wrześniu – prawie 700 odwiedzin.

Dziękuję
Grzegorz Ufniarz

Wakacje!!!

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich gratuluję wyników i osiągnięć, absolwentom powodzenia w nowych szkołach, a tak już całkiem, całkiem wszystkim życzę samych przyjemnych chwil w czasie wakacji.

PS – dziękuję uczniom i nauczycielom z Gimnazjum nr 1 za zaproszenie na zakończenie roku szkolnego.

Grzegorz Ufniarz

Skonsultuj konsultacje – aktualizacja 18.06.2012

Za portalem „Nasze Police” powielam informację o konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji.

http://www.naszepolice.pl/index.php/2012/05/skonsultuj-konsultacje/

 

Ja już skorzystałem z tego prawa, poniżej mój postulat do projektu uchwały:

sekretariat@ug.police.pl

„Konsultacje uchwały – mieszkańcy”

Dzień dobry.
Uważam, że paragraf 13 uchwały powinien być rozszerzony o jeszcze jeden punkt, który nałoży na Burmistrza obowiązek odniesienia się do wniosków złożonych podczas konsultacji. Zgadzam się, że konsultacje maja mieć charakter opiniujący i nie są wiążące dla Burmistrza, jednak wypada, aby Burmistrz odniósł się do zgłoszonych uwag. W ten sposób nawiąże się swoisty dialog, a wnioskodawcy będą mogli poznać opinię Burmistrza odnoszącą się do ich uwag. Protokół z konsultacji wraz z odpowiedziami Burmistrza i jego końcowym stanowiskiem powinien być publikowany w internecie na stronach gminy.
 
Ponadto, postuluję jak najszersze umożliwienie konsultacji drogą elektroniczną. W dzisiejszych czasach mieszkańcy często nie dysponują czasem by brać udział w zebraniach. Dlatego powinni mieć możliwość jak najszerszego zabierania głosu droga elektroniczną, oczywiście z zachowaniem zasad jawności, czyli z podaniem danych osobowych.
 
Pozdrawiam
 
Grzegorz Ufniarz
 
18.06.2012
Cytat za uzasadnieniem projektu uchwały: „We wskazanym w ogłoszeniu (o konsultacjach) terminie wpłynęła jedna uwaga do projektu, która została uwzględniona.” Z przyjemnością odczytałem tę informację wiedząc, że chodzi o mój wniosek. Szkoda jednak, ze wpłynął tylko JEDEN wniosek w ramach konsultacji tej uchwały.